Členský poplatok

Platba za športovú činnosť
Členský príspevok na športovú činnosť klubu HK Lokomotíva Nové Zámky je na sezónu 2016/2017 určený podľa vekovej kategórie nasledovne:

4,3 HT: 30,- € / mesiac
5 HT: 35,- € / mesiac
6 HT: 35,- € / mesiac
starší žiaci (7. a 8. ročník ZŠ): 40,- € / mesiac
dorast: 40,- € / mesiac

Platí sa od mája 2015 do februára 2016 vrátane a nepretržite, t.j. aj v mesiaci júl sa hradí členský poplatok, ktorý bude kompenzovaný neplatením v mesiaci marec 2016. Je to na žiadosť tých členov, ktorí si chcú zadať trvalý príkaz vo svojej banke od mája do februára.

Úhrada za športovú činnosť všetkých družstiev sa vykoná v mesačných splátkach tak, aby bola suma pripísaná na účet klubu najneskôr do 20 dňa v mesiaci.

Názov účtu: Hokejový klub Lokomotíva Nové Zámky

číslo účtu: 5066684807

kód banky: 0900

IBAN: SK1109000000005066684807
Konštantný symbol – 0308
Variabilný symbol – dátum narodenia dieťaťa v tvare DDMMRRRR
Popis transakcie – meno dieťaťa a veková kategória (bez diakritiky), príklad: Jozef Novak 5HT.

V prípade, že náš klub navštevujú súrodenci, mladší z nich má 50% zľavu z príspevku na športovú činnosť počas celej sezóny.
UPOZORNENIE: Členský príspevok je suma, ktorá sa platí za možnosť byť členom klubu HK Lokomotíva Nové Zámky. Uhradenie členského poplatku v určenej lehote je podmienkou na ďalšie trvanie členstva (t. j. nezaplatenie členského príspevku môže znamenať dočasné obmedzenie športovej činnosti alebo aj zánik členstva hráča). Vo výnimočnom prípade (dlhodobý úraz, zmena bydliska…) je možný individuálny prístup k zmene výšky platby odsúhlasenej výborom HK Nové Zámky.

Ďakujeme Vám za podporu a porozumenie!

Správna rada HK N.Zámky