Prestup a hosťovanie

ZÁSADY PRE STANOVENIE VÝCHOVNÉHO ZA HRÁČOV ŽIADAJÚCICH HOSŤOVANIE V SEZÓNE 2012/2013.

 

Zásady pre stanovenie výchovného pre hráčov kategórie žiak (hráč ŠHT)

 

Za hráča, ktorý je na hosťovaní v prináleží materskému klubu od nového klubu jednorazová náhrada nákladov spojených s jeho výchovou vo výške 300 , pokiaľ nepríde medzi materským a novým klubom k písomnej dohode o inom spôsobe vysporiadania.

 

Hráč, resp. zákonný zástupca hráča je povinný tieto finančné záväzky hráča vysporiadať voči materskému klubu.

Po vysporiadaní finančných záväzkov klub povolí hráčovi hosťovanie na jednu sezónu.

Po ukončení sezóny bude hosťovanie automaticky zrušené a hráč bude preregistrovaný späť do materského klubu.

 

Zásady pre stanovenie výchovného pre hráčov kategórie dorast a junior.

 

V prípade hosťovania hráča kategórie dorast a junior do súťaže extraliga dorastu + extraliga juniorov klub povolí hráčovi hosťovanie na jednu sezónu bez odplaty.

Po ukončení sezóny bude hosťovanie automaticky zrušené a hráč bude preregistrovaný späť do materského klubu.

 

V prípade hosťovania hráča kategórie dorast a junior do súťaže I.liga juniorov platia rovnaké stanovenie výchovného ako pre hráčov kategórie žiak.

 

ZÁSADY PRE STANOVENIE ODSTUPNÉHO ZA HRÁČOV ŽIADAJÚCICH PRESTUP

 

Hráč, ktorý nedovŕšil 15 rokov fyzického veku nemôže podľa stanov SZĽH prestúpiť do nového klubu v zmysle čl. 8 prestupového poriadku SZĽH až do doby, kým hráč nedovŕši 15 rok fyzického veku.

 

Za prestup hráča, platí nový klub materskému klubu odstupné vo výške :

50% z hodnoty stanovenej SZĽH

 

Po vysporiadaní finančných záväzkov novým klubom hráčom, resp. zákonným zástupcom hráča klub povolí hráčovi prestup do nového klubu.

 

V prípade nedohody klubov, na základe podnetu nového klubu, stanoví odstupné Arbitrážna komisia SZĽH a to podľa smernice „Zásady pre stanovenie odstupného za hráčov „

Uvedená smernica je prílohou prestupového poriadku SZĽH.

 

HODNOTA HRÁČA

(bez DPH)

do 15 rokov 0,- EUR

– od 15 do 16 rokov 4.550,- EUR

– do 18 rokov 6.500,- EUR

– do 20 rokov 13.000,- EUR

– do 21 rokov 15.150,- EUR

– do 22 rokov 17.300,- EUR