O nás


Členský poplatok

Platba za športovú činnosť

Členský príspevok na športovú činnosť klubu HK Lokomotíva Nové Zámky je na sezónu
2022/2023 je schválený Valným zhromaždením podľa vekovej kategórie nasledovne:

PRÍPRAVKA: 20,- € / mesiac
3HT: 30,- € / mesiac
4HT: 40,- € / mesiac
5HT: 40,- € / mesiac
6,7 HT: 50,- € / mesiac
8,9 HT: 50,- € / mesiac
DORAST: 50,- € / mesiac

Platí sa od mája 2022 do februára 2023 vrátane a nepretržite, t.j. členský poplatok sa hradí  aj v mesiaci júl. Úhrada za športovú činnosť všetkých družstiev sa vykoná v mesačných splátkach tak, aby bola suma pripísaná na účet klubu najneskôr do 20 dňa v mesiaci.

Názov účtu: Hokejový klub Lokomotíva Nové Zámky
číslo účtu: 5066684807
kód banky: 0900
IBAN: SK1109000000005066684807
Konštantný symbol – 0308
Variabilný symbol – dátum narodenia dieťaťa v tvare DDMMRRRR
Popis transakcie – meno dieťaťa a veková kategória (bez diakritiky), príklad: Jozef Novak 5HT.

V prípade, že náš klub navštevujú súrodenci, mladší z nich má 50% zľavu z príspevku na športovú činnosť počas celej sezóny. Brankári majú zľavu z členského príspevku 50%.
UPOZORNENIE: Členský príspevok je suma, ktorá sa platí za možnosť byť členom klubu HK Lokomotíva Nové Zámky. Uhradenie členského poplatku v určenej lehote je podmienkou na ďalšie trvanie členstva (t. j. nezaplatenie členského príspevku môže znamenať dočasné obmedzenie športovej činnosti alebo aj zánik členstva hráča). Vo výnimočnom prípade (dlhodobý úraz, zmena bydliska…) je možný individuálny prístup k zmene výšky platby odsúhlasenej výborom HK Nové Zámky.

Ďakujeme Vám za podporu a porozumenie!
VV HK N.Zámky

Prestup a hosťovanie

Prestup a hosťovanie je možné len na základe dodržania platnej smernice SZLH na tomto linku:

Prestupový poriadok SZĽH
Smernice SZLH pre Prestupové Vzťahy

 

Kľúč na prerozdelenie hokejok

Prerozdelenie hokejok